અમદાવાદગુજરાતરાજકોટવડોદરાસુરત

Trademark Registration in Ahmedabad

બીજો કોઈ તમારી બ્રાન્ડ નો ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ કરાવે તે પહેલાં તમે ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ કરાવી તેનો દાવો કરો.

શું તમે તમારી બ્રાન્ડ ને ટ્રેડમાર્ક કરાવ્યા વગર માર્કેટ માં લાવી રહ્યા છો ?
કોઈ પણ બીઝનેસ શરૂ કરતા પહેલા તેનો ટ્રેડમાર્ક કરાવો ખૂબ જ જરૂરી છે. જો તમે તમારી બ્રાન્ડ નો ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ નથી કરાવ્યો તો તે તમારી સૌથી મોટી ભૂલ છે.
બીજો કોઈ તમારી બ્રાન્ડ નો ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ કરાવે તે પહેલાં તમે ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ કરાવી તેનો દાવો કરો.
ટ્રેડમાર્ક રજિસ્ટર્ડ કરાવવા આજે જ સંપર્ક કરો
+91 7383247698
GET PROFESSIONAL HELP FOR TRADEMARK REGISTRATION. FREE CONSULTATION FOR ANYONE INTERESTED IN STARTING A BUSINESS.

User Rating: 5.73 ( 4 votes)
Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *